huisregels - grensstreek 2020

Ga naar de inhoud
reglement
bedrijfsvoering
BEDRIJFSREGLEMENT HC  "DE  GRENSSTREEK"  BELFELD

Dit bedrijfsreglement, ook wel huishoudelijk reglement genoemd is van toepassing op iedereen die zich op de terreinen van  HC  de  Grensstreek  bevindt.
Het staat in het teken van het welzijn van onze dieren en gasten en dient ervoor het verblijf zo plezierig en duidelijk mogelijk te maken.
Algemeen/definities  
Met HC de Grensstreek wordt bedoeld de eigenaren en medewerkers van HC de Grensstreek.  
Met pensiongast worden de (eigenaren/verzorgenden etc.) van een paard welke in pension staat bij HC de Grensstreek bedoeld.
Iedereen betreedt het terrein op eigen risico.
HC de Grensstreek kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor welke schade dan ook.
Aansprakelijkheid schade door paarden.
Op het gehele terrein kan HC de Grensstreek niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ontstaan door toedoen door derden of paarden (pony's) van derden.

BHV/EHBO/Ambulance
Het is BHV-ers of EHBO-ers toegestaan, indien nodig, een ambulance te bellen.
Anderen alleen met toestemming van HC de Grensstreek.

Binnen-/buitenbak
De bak is bedoeld om te rijden.
Het is dan ook niet toegestaan er te longeren of er paarden los te laten lopen. Stappen aan de hand alleen bij revalidatie en in overleg met de reeds rijdende ruiters.

Dekens en paarden toebehoren
Dekens dient u in principe zelf op en af te doen. Uitsluitend in speciale gevallen kunt u een beroep doen op HC de Grensstreek, dit is echter altijd voor uw eigen verantwoording!
Indien bijzondere handelingen nodig zijn, dient u daar zelf zorg voor te dragen. Dekens en andere paardentoebehoren dienen op het paard of in de kast te worden gedeponeerd.
Er mogen geen dekens etc. aan de staldeur worden opgehangen.

Dierenarts
Kosten dienen op eigen rekening gezet te worden.
Bij spoedeisende hulp is HC de Grensstreek bevoegd zelf de dierenarts te bellen.
Ontwormen van alle pension- en eigen paarden gebeurt 3x per jaar gezamenlijk op kosten van de eigenaar

Hoefsmid
Indien u een afspraak maakt met uw hoefsmid voor het kappen en/of beslaan van uw paarden kan dit dagelijks na 10 uur, behoudens overmacht of spoedeisende hulp. U bent als eigenaar   verantwoordelijk voor het opruimen van het afval na het beslaan of bekappen. De hoefsmid dient zijn werkzaamheden tijdens openingsuren uit te voeren op de door HC de Grensstreek aangewezen plaats. Men dient zelf de hoefsmid te betalen of het geld bij HC de Grensstreek te deponeren.

Honden
Honden zijn toegelaten maar dienen aangelijnd te zijn en mogen geen overlast veroorzaken. Het is gewenst dat u vooraf uw hond uitlaat, let wel buiten ons terrein. Indien uw hond toch zijn behoefte doet op ons terrein, dient u dit op te ruimen. Deze mag in de bakken van de paardenmest gedeponeerd worden.

Kinderen
HC de Grensstreek is zeer kindvriendelijk maar ook kinderen dienen zich aan onze regels te houden in het kader van het welzijn van henzelf en de dieren. Zo is het spelen op de stro en hooibalen verboden     alsmede het spelen bij de mesthoop. Ouders dienen zelf toezicht te houden op hun kinderen. HC de Grensstreek kan niet aansprakelijk  worden gesteld voor ongevallen in welke vorm dan ook. Het hard rennen in de stallen is verboden en de stallen zijn geen speelplaatsen.

Klachten.
Gelieve te melden bij de directie. Dit kan uitsluitend schriftelijk.

Lessen / instructie
Indien u zelf privé les(sen) wilt geven of krijgen, dient u vooraf toestemming te hebben van de leidinggevenden van HC De Grensstreek. Lessen worden alleen gegeven door gediplomeerde instructeurs (kopie diploma tonen op verzoek). De bakhuur voor externe ruiters bedraagt € 6,- per combinatie. Het is andere ruiters wel toegestaan tijdens privélessen erbij in de bak te rijden. De bak kan in zijn geheel gehuurd worden voor € 50,- per uur. Dit moet wel vooraf aangevraagd worden.

Longeren
Longeren is uitsluitend toegestaan in de longeercircels. Laat hier geen zwepen achter en sluit het hek steeds.
Ruim na gebruik van balken of ander springmateriaal, deze altijd weer op de daarvoor bestemde plek op.
Mest in de pistes dient direct te worden opgeruimd.  

Mest opruimen
Indien men paarden/pony’s aan de hand stapt en men verlaat hierbij het stalterrein, dan dient de begeleider van het dier, de mest die eventueel achterblijft, direct na terugkomst op het terrein op te ruimen.     Mest in de rijbanen,  poetsplaats of overig terrein buiten de stal en weide, dient direct te worden opgeruimd.

Onbevoegden
Indien u geen pensiongast bent of als lesnemer geregistreerd staat, mag U zich alleen met toestemming van de eigenaar in de stallen, zadel- en voederruimtes, de weilanden,  paddocks of stapmolen , hooi en stro-opslag dan wel andere opslag of werkplaats van het bedrijf bevinden. Indien er geen reden voor is dient u zich niet in de stallen of bijgebouwen te bevinden. Dit om het overzicht op ongewenste handelingen en gasten te behouden.

Opruimen
Men is verplicht om na de verzorging of berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen en de wasplaats na gebruik netjes achter te laten.

Parkeren
Parkeren van auto's, trailers en dergelijke  is geheel op eigen risico en dient te gebeuren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen aan de voorzijde van de manege.
Laden en lossen van paarden is toegestaan voor de ingang van de stallen. Dit dient wel vooraf te worden gemeld aan de eigenaar of medewerkers.

Roken
Behalve op het terras is het strikt verboden te roken op en rond het bedrijf. Het is niet toegestaan om de brandblusmiddelen te belemmeren met vuilnisbakken, zadels en andere spullen.

Rijlessen
U dient zelf te zorgen voor veilige kleding (veiligheidshelm verplicht). U dient zelf een passende verzekering af te sluiten.
Bij een buitenrit bijvoorbeeld geen vaste capuchon aan de jas. Denk ook aan uw schoeisel. Met sportschoenen kunt u door de stijgbeugel heen schieten.
Voor beginners raden wij een bodyprotector aan.
HC de Grensstreek is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade toegebracht hetzij door het paard/de pony waar u op rijdt hetzij door een paard/ruiter die zich bij u in de bak bevindt.

Openingstijden manege.
Pensionklanten hebben het recht op vrije toegang tot de stallen, zadelkamer en rijbanen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur en op zaterdag zon-en feestdagen van 9.00 tot 19.00 uur.
Wilt u buiten de genoemde uren toegang, neem dan contact op met de eigenaar.
Voor overige bezoekers zijn de openingstijden alleen op afspraak. Voor manegeruiters zijn de openingstijden alleen van maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur en zaterdags tot 16.00 uur.

Veiligheid ruiters.
Het is voor alle ruiters op het gehele terrein verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm (CE EN 1384 ev) te dragen.
Het dragen van een zogeheten bodyprotector is gewenst maar niet verplicht. Voor kinderen is het echter wel aan te raden.

Verlichting
Als men in de avond gebruik maakt van de rijbaan of buitenterrein dan zal HC De Grensstreek voor het aan en uitschakelen van de verlichting zorgen.

Vernieling
Bij vernielingen dient men deze zelf te repareren, anders worden de reparatiekosten in rekening gebracht.

Vermissing en schade
Voor vermissing en schade aan eigendommen kan HC de Grensstreek niet aansprakelijk gesteld worden.

Voeren
Het is ten strengste verboden om paarden die niet uw eigendom zijn te voeren, tenzij in overleg met of in opdracht van de eigenaar.
Daarmee wordt ook inbegrepen het geven van paardensnoepjes, brood, wortels enz. enz.

Volpension
Indien uw paard in zogenaamd vol pension staat wil dat zeggen dat HC de Grensstreek zorg draagt voor de voeding/fourage (onderhoudsbrok /hooi of voordroog) van het paard en het uitmesten van de stal en het bijstrooien van stro. Indien u gebruik wilt maken van eigen voer of stalbedekking, kan dat alleen in overleg met de eigenaar en op eigen kosten.
Het bijstrooien met stro of bijvoeren met hooi, welk eigendom is van HC de Grensstreek, is uitdrukkelijk verboden.
U kunt als pensiongast vrij gebruik maken van de buitenbak (45x100), binnenbak, zadelkamer, poets- en wasplaatsen.
De opzeggingsplicht bij beëindiging van de stalling is ten alle tijde 1 maand.

Welzijn van de paarden.
U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor verzorging van eventuele wonden, het op tijd geven van medicatie indien noodzakelijk alsmede voor het voldoende beweging geven aan uw paard(en). Indien u kiest voor het systeem van verzorgpaard/pony dient u de directie op de hoogte te stellen zodat men weet wie op uw paard(en) mag rijden.
Geef uw paarden voldoende beweging en aandacht! Heeft u geen tijd, laat het dan weten en we bedenken samen een oplossing. Ziet u dat een paard anders reageert dan gewoonlijk, meld het direct.

Vrij rijden
Het vrij rijden is gebonden aan een aantal regels:
- Voor het betreden of verlaten van de rijpistes goed opletten dat andere ruiters hiervan geen hinder ondervinden.
- na het betreden of verlaten van de rijpistes (binnen of buiten) ALTIJD de poorten sluiten. Dit ter veiligheid van ruiter en paard, die in de rijpiste zijn.    
- stappen en halt houden doet men op de binnenhoefslag of in het midden
- in draf en galop heeft de linkerhand op de hoefslag voorrang
- veiligheid eerst, ook die van uw mederuiters; kijk naar de beginners en jonge paarden  
- houd rekening met elkaar en gun elkaar de ruimte
- in-  en uitgang zo snel mogelijk vrijmaken
- rijd niet rakelings langs elkaar
- op- en afstijgen midden in de bak
- springen als er andere ruiters rijden alleen in overleg.

Wasplaats
De wasplaats na gebruik netjes achter laten.
Indien de wasplaats gebruikt wordt om uw paard te poetsen, alle afgekomen haren opruimen (haren veroorzaken onnodige verstoppingen).

Wedstrijden/lessen extern
Gelieve te melden wanneer u uw paard van stal haalt voor externe wedstrijden of lessen, zodat HC de Grensstreek rekening kan houden met sluiting van de stallen.  

Weidegang
De pensionpaarden kunnen op verzoek door HC de Grensstreek in groepsverband op de weide worden gezet van mei t/m oktober. (naar weersomstandigheden)
U kunt het weideseizoen (afhankelijk van het weer) van mei t/m oktober gebruik maken van door HC de Grensstreek  aangegeven weides.
Indien u ten tijde van buitenzetten of binnenhalen van de paarden op het bedrijf aanwezig bent, wordt er van u verwacht dat u meehelpt uw eigen paarden in de stal of de wei te zetten.
Het op de weide zetten is altijd voor eigen risico.
Indien u weet dat uw paard niet bij andere paarden gezet kan worden dient u dat door te geven aan de directie.
Buiten het seizoen is het in overleg mogelijk uw paard in een paddock te zetten.       
Er wordt gedurende het hele jaar getracht de paarden dagelijks enige tijd buiten te laten lopen.
Op zaterdag en zondag dient u zelf zorg te dragen voor weidegang van uw paard(en).
In de winter mogen de paarden enige tijd in de paddocks. Houdt hierbij rekening met stalgenoten, ook zij willen hun paarden losgooien.


Zadelkasten
Bij gebruik van een pensionstal kan er per paard één zadelkast geplaatst worden of is er bij Uw box een zadelkast inbegrepen.
HC de Grensstreek  is niet aansprakelijk voor diefstal uit uw zadelkast. Wij adviseren dure zadels mee naar huis te nemen.

Waarschuwingen/niet opvolgen reglement
Wordt ondanks herhaaldelijk waarschuwen het reglement niet door u opgevolgd of u zich naar mening van de eigenaar zich niet naar behoren gedraagt, is deze gerechtigd u per direct de toegang tot het terrein te ontzeggen. Uw paard(en) dienen dan binnen 72 uur opgehaald te worden en er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden. Pensiongeld is dan verschuldigd tot het einde van de lopende maand. Indien uw gedrag aanleiding geeft daartoe is de eigenaar gerechtigd u ook de toegang te ontzeggen tot het gehele terrein. Nadrukkelijk behoort ook het parkeerterrein daartoe.

Opzeggen overeenkomst
HC De Grensstreek  behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een pensionovereenkomst zonder aanwijsbare reden op te zeggen.

Aanpassen reglement
HC de Grensstreek  is ten alle tijden gerechtigd het reglement aan te passen.        
Voor alles wat niet in dit reglement genoemd wordt, overleggen we graag met u.        
Wij streven naar een sportief en gezellig paardensport bedrijf, dat vakkundig en verantwoord geleid wordt.
Hartelijke groet,
Sigi, Daniel en Mariette Schmidt
Webdisign   |   Webinformatie
Created by Mariette Schmidt
Het hippisch centrum dat staat voor kwaliteit en professionaliteit.
Contact
Sportlaan 40, 5951NJ Belfeld, Limburg
+0031774753103/0031651690387
grensstreekbelfeld@outlook.com
Terug naar de inhoud